loader image

Blackmores global grand launch event 2017

RECAP
• Venue: HCMC & HN
• Date : 27 & 29 DEC 2017
• Capacity: 200 pax/ location
• Media : 37 Journalists, 3 TV Channel (VTV9; HTV9;  FBNC)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *