loader image

Distributors Convention 2018

RECAP
• Concept: Global Award – World of Winners
• Date: Sep 2018
• Venue: Da Nang
• Capacity: 350 VIPs
• Key Activities: gala dinner, My Linh performance, team work activities, recognition night.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *