loader image

P&G Ariel

RECAP
• Product:  Ariel
• Venue: HCMC,Ha Noi,Da Nang,Can Tho
• Target audience:>18 years old,
• Task: Increase sale volume
• Duration:  Aril 2018 to june 2018
• Channel: Wet Market
• Scale: HCMC, Ha Noi, Da Nang, Can Tho

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *