loader image

Saigon special beer tet campaign – Du xuan tour

RECAP
• Product: Sai Gon Beer
• Venue: HCMC, Ha Noi, Da Nang, Nha Trang, Bien Hoa, Vung Tau & Vinh Long
• Target audience:
• Task: Increase sales volume
• Channel: 312 restaurants, shopping mall, super market
• Quantity of hit: 30,000 TAs

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *