loader image

Saigon special beer tet campaign

RECAP
• Product: Sai Gon Special Beer
• Venue: HCMC, Ha Noi, Da Nang, Vung Tau
• Target audience: >18 years olds
• Task: Increase sales volume
• Channel: roads show

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *